Bỏ điều kiện hộ khẩu trong tuyển dụng: Vào công chức, viên chức TPHCM sẽ đối đầu tỷ lệ chọi cao

Vào công chức, viên chức TPHCM sẽ đối đầu tỷ lệ chọi cao!
Vào công chức, viên chức TPHCM sẽ đối đầu tỷ lệ chọi cao!
Vào công chức, viên chức TPHCM sẽ đối đầu tỷ lệ chọi cao!
Lên top