Bộ Công an được bố trí 205 tướng, Bộ Quốc phòng là 415 tướng

Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, Đoàn Nghệ An (Ảnh: QH)
Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, Đoàn Nghệ An (Ảnh: QH)
Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, Đoàn Nghệ An (Ảnh: QH)