Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thiện cơ chế, chống chạy chức, chạy quyền

Kỳ họp thứ 39 Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh UBKTTW
Kỳ họp thứ 39 Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh UBKTTW
Kỳ họp thứ 39 Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh UBKTTW
Lên top