Bộ Chính trị xem xét kỹ lưỡng, nhiều mặt về trường hợp nhân sự đặc biệt

Trung ương thống nhất cao về công tác nhân sự tại Hội nghị Trung ương lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. Ảnh Nhật Bắc
Trung ương thống nhất cao về công tác nhân sự tại Hội nghị Trung ương lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. Ảnh Nhật Bắc
Trung ương thống nhất cao về công tác nhân sự tại Hội nghị Trung ương lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. Ảnh Nhật Bắc
Lên top