Bộ Chính trị kết luận thí điểm đổi mới, sắp xếp tổ chức, nhân sự

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng (Ảnh: Kinh Tế Đô Thị)
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng (Ảnh: Kinh Tế Đô Thị)
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng (Ảnh: Kinh Tế Đô Thị)