Bình Thuận: Tông dải phân cách, 1 thanh niên văng xa nhiều mét thiệt mạng