Bình Thuận: Phát hiện cơ sở chế biến cá cơm sử dụng hóa chất độc hại