TP Hồ Chí Minh:

Biểu dương 402 tập thể, cá nhân học tập, làm theo gương Bác