“Biển người” dưới lòng đường dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh