Biên chế do Chính phủ quản lý đã giảm được 334.548 người

Lên top