Bí thư Quảng Ninh quyết chưa mở rộng mô hình đào tạo VNEN