Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bí thư Đinh La Thăng: “Chúng ta bắt tay thế thôi chứ về anh nào lo anh nấy”