Bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII sau hơn 3 ngày làm việc

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Ảnh Nhật Bắc
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Ảnh Nhật Bắc
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Ảnh Nhật Bắc
Lên top