Bầu cử sớm ở xã vùng cao Bình Định: 100% cử tri đã đi bầu đủ

Lên top