Bầu bổ sung, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII có 21 ủy viên

Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Ảnh Nhật Bắc
Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Ảnh Nhật Bắc
Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Ảnh Nhật Bắc
Lên top