Bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Các đại biểu tham dự kỳ họp HĐND tỉnh An Giang. Ảnh: T.S
Các đại biểu tham dự kỳ họp HĐND tỉnh An Giang. Ảnh: T.S