Bầu bổ sung 2 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Bầu bổ sung 2 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương
Bầu bổ sung 2 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương
Bầu bổ sung 2 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương
Lên top