Bất ngờ chặn đường làm hầm chui qua sông Hàn, giao thông Đà Nẵng hỗn loạn