Bắt giữ nửa tấn nội tạng động vật hôi thối đem từ Hải Phòng vào Thanh Hoá tiêu thụ