Bắt đầu Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Khai mạc Phiên làm việc thứ nhất Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Ảnh: Bảo Anh
Khai mạc Phiên làm việc thứ nhất Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Ảnh: Bảo Anh
Khai mạc Phiên làm việc thứ nhất Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Ảnh: Bảo Anh