Bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội XIII

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng; Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu tại Hội nghị Ban Thường vụ Ðảng ủy Công an Trung ương diễn ra vào ngày 4.12.2019.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng; Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu tại Hội nghị Ban Thường vụ Ðảng ủy Công an Trung ương diễn ra vào ngày 4.12.2019.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng; Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu tại Hội nghị Ban Thường vụ Ðảng ủy Công an Trung ương diễn ra vào ngày 4.12.2019.
Lên top