Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là một nhiệm vụ trọng tâm của Đảng

Tỉ lệ giường bệnh và số bác sĩ trên 10.000 dân. Nguồn: BYT
Tỉ lệ giường bệnh và số bác sĩ trên 10.000 dân. Nguồn: BYT
Tỉ lệ giường bệnh và số bác sĩ trên 10.000 dân. Nguồn: BYT
Lên top