Bão số 7 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, siêu bão Haima đang vào