Bão số 7 đảo hướng liên tục, hàng loạt tỉnh sắp phải oằn mình hứng chịu