Bão số 6 chuyển hướng vào miền Trung và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới