Bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đã có thiệt hại về người