Bão số 4 “nhằm thẳng” Đà Nẵng – Quảng Nam – Quảng Ngãi