Bão số 4 có thể vào Đà Nẵng, học sinh nghỉ học, Quảng Ngãi còn 343 tàu thuyền chưa vào bờ