Bão số 3 vào Hà Nội, lượng mưa ban đầu có nơi lên tới 72,2mm