Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân