Quy hoạch báo chí:

Báo của hội nghề nghiệp chuyển thành tạp chí hoặc ngừng hoạt động

Đến năm 2020, mỗi Bộ, cơ quan ngang Bộ chỉ còn 1 cơ quan báo in và tạp chí in.
Đến năm 2020, mỗi Bộ, cơ quan ngang Bộ chỉ còn 1 cơ quan báo in và tạp chí in.
Đến năm 2020, mỗi Bộ, cơ quan ngang Bộ chỉ còn 1 cơ quan báo in và tạp chí in.
Lên top