Báo cáo về tiết kiệm chống lãng phí, có nơi gửi số liệu của năm 2016

Phó Chủ tịch Phùng Quốc Hiển: Báo cáo của Chính phủ cần làm rõ địa chỉ trách nhiệm. Ảnh QH
Phó Chủ tịch Phùng Quốc Hiển: Báo cáo của Chính phủ cần làm rõ địa chỉ trách nhiệm. Ảnh QH
Phó Chủ tịch Phùng Quốc Hiển: Báo cáo của Chính phủ cần làm rõ địa chỉ trách nhiệm. Ảnh QH