Báo cáo Thủ tướng việc cấp biển số xe ô tô 80A, 80B cho doanh nghiệp