Ban Tuyên giáo Trung ương bổ nhiệm 2 Vụ trưởng

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng trao quyết định cho bà Đinh Thị Mai.
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng trao quyết định cho bà Đinh Thị Mai.
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng trao quyết định cho bà Đinh Thị Mai.
Lên top