Ban Kinh tế Trung ương bổ nhiệm thêm 1 Phó Trưởng ban

Ông Đỗ Ngọc An được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.
Ông Đỗ Ngọc An được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.
Ông Đỗ Ngọc An được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.
Lên top