Ban Đối ngoại Trung ương thông báo kết quả Đại hội XIII

Toàn cảnh cuộc họp báo thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng cho ngoại giao đoàn và các tổ chức quốc tế. Ảnh: Hoàng Linh.
Toàn cảnh cuộc họp báo thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng cho ngoại giao đoàn và các tổ chức quốc tế. Ảnh: Hoàng Linh.
Toàn cảnh cuộc họp báo thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng cho ngoại giao đoàn và các tổ chức quốc tế. Ảnh: Hoàng Linh.
Lên top