Ban Đối ngoại thông tin về công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng

Cuộc họp thông báo cho đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam về việc Đảng Cộng sản Việt Nam triệu tập Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII diễn ra chiều 18.1. Ảnh: Nhật Hạ.
Cuộc họp thông báo cho đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam về việc Đảng Cộng sản Việt Nam triệu tập Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII diễn ra chiều 18.1. Ảnh: Nhật Hạ.
Cuộc họp thông báo cho đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam về việc Đảng Cộng sản Việt Nam triệu tập Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII diễn ra chiều 18.1. Ảnh: Nhật Hạ.
Lên top