Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp có 15 thành viên

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được cử làm Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp. Ảnh: Thành Chung,
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được cử làm Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp. Ảnh: Thành Chung,
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được cử làm Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp. Ảnh: Thành Chung,
Lên top