Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự mới

Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.
Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.
Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.
Lên top