Ban Bí thư quyết định cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Phong Quang

Ông Nguyễn Phong Quang (LĐO)
Ông Nguyễn Phong Quang (LĐO)