35,8% nước không đạt chuẩn, người dân Nam Định vẫn phải dùng:

Bài 2: Nhập nhèm công tác lấy mẫu nước sạch