Bác thông tin bán Nhà văn hóa lao động Đà Nẵng cho người Trung Quốc