Bắc Ninh: Tư nhân thầu điện, bán lẻ cho dân với giá trên trời