Bắc Giang: Hạn hán nghiêm trọng vì lấp mương làm dự án làng nghề