APEC 2017: Việt Nam có nhiều đóng góp thiết thực cho APEC