Áp thấp nhiệt đới nhằm thẳng Trung Bộ, nguy cơ lũ lụt nhiều nơi