LẦN ĐẦU TIÊN KHOÁN XE CÔNG CHO 6 THỨ TRƯỞNG:

Áp dụng rộng rãi, sẽ tiết kiệm hàng ngàn tỉ đồng/năm