"Anh Nguyễn Đức Chung trước đây chuyên môn rất giỏi mà giờ như thế này..."

Lên top