An Giang: Tiểu thương phản đối di dời chợ Long Xuyên