86,86% đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng